ردیف نام رشته
۱ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
۲ حسابداری
۳ مدیریت صنعتی
۴ حقوق قضایی – علوم ثبتی