ردیف نام رشته کد رشته محل
۱ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر ۳۱۱۲
۲ حسابداری ۵۶۱۷
۳ مدیریت صنعتی ۵۹۸۹
۴ حقوق قضایی – علوم ثبتی ۶۰۱۸