پذیرفته شدگان به جهت اطلاع از اخبار ثبت نام و امور دیگر پذیرفته شدگان، می توانند از قسمت اخبار سایت بهرمند و نیز عضو کانال ارتباطی دانشگاه به آدرس هایی که در جدول زیرآمده است گردند:

آیدی کانال لینک عضویت عنوان
iranian_ac_ir@ Instagram.com/iranian_ac_ir Instagram
IReUniversity@ https://t.me/joinchat/wA_2jm0500tlMWE0 Telegram
iranianuniversity@ https://www.linkedin.com/company/iranianuniversity LinkedIn
- https://chat.whatsapp.com/GbhWyroAdyY7Gjlf35JjsH WhatsApp
- https://w3.Iranian.ac.ir/news Website