ردیف عنوان بازه زمانی
۱ تمدید نهایی ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ الی ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲ تمدید ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ الی ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۳ تمدید ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ الی ۱۴۰۱/۰۶/۲۶
۴ ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ الی ۱۴۰۱/۰۶/۲۱