ردیف عنوان بازه زمانی
۱ ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان (با سوابق تحصیلی) کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۱