ردیف عنوان بازه زمانی
۱ شروع ثبت نام کارشناسی ناپیوسته با سوابق تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ الی ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۲ تمدید ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تا ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۳ ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ الی ۱۳۹۹/۰۸/۱۰