ردیف عنوان بازه زمانی
۱ شروع ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان آزمون سراسری با سوابق تحصیلی کارشناسی پیوسته نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ الی ۱۴۰۱/۱۱/۲۴