ردیف عنوان بازه زمانی
۱ تمدبد ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان آزمون سراسری با سوابق تحصیلی کارشناسی پیوسته نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ الی ۱۴۰۱/۰۷/۱۵
۲ ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان آزمون سراسری با سوابق تحصیلی کارشناسی پیوسته نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۷/۱۰