ردیف عنوان بازه زمانی
۱ ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی با سوابق تحصیلی نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ الی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۲ ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ الی ۱۳۹۹/۰۸/۱۵