ردیف نام رشته کد رشته محل
۱ مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن (امنیت اطلاعات) ۲۲۸۷۲
۲ مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری ۲۲۸۶۹
۳ مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۲۳۲۳۰
۴ مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی (مهندسی مالی) ۲۰۸۵۵
۵ مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی ۱۶۴۶۲
۶ مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ۱۵۲۸۰
۷ مدیریت ورزشی - مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی ۱۱۶۷۰
۸ حسابداری ۱۴۷۳۷
۹ مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک ۱۵۸۷۵
۱۰ حقوق خصوصی ۱۳۵۸۰
۱۱ حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۷۲۴
۱۲ حقوق مالی ۱۳۵۸۳
۱۳ روانشناسی بالینی ۱۴۴۱۴