ردیف نام رشته
۱ مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن (امنیت اطلاعات)
۲ مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
۳ مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
۴ مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی (مهندسی مالی)
۵ مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی
۶ مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
۷ مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی
۸ حسابداری
۹ مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
۱۰ حقوق خصوصی
۱۱ حقوق جزا و جرم شناسی