ردیف نام رشته کد رشته محل
۱ مهندسی کامپیوتر ۱۲۴۳۹
۲ مدیریت بازرگانی ۱۲۴۴۳
۳ حسابداری ۱۲۴۴۰
۴ مدیریت مالی ۱۹۵۹۹
۵ حقوق ۱۲۴۴۱
۶ روانشناسی ۱۲۴۴۲