ردیف نام رشته
۱ مهندسی کامپیوتر
۲ مدیریت بازرگانی
۳ حسابداری
۴ حقوق
۵ روانشناسی