۱- ساما (سامانه الکترونیکی مدیریت آموزش) مربوط به ارائه خدمات آموزشی به آدرس: http://ems.iranian.ac.ir

۲- سایا (سامانه یادگیری الکترونیکی) محل برگزاری کلاس ها و فعالیت های مربوط به آموزش الکترونیکی دانشگاه به آدرس: https://lms.iranian.ac.ir

» نام کاربری هر دو سامانه: کد آموزشی (شماره دانشجویی)
» رمز عبور هر دو سامانه: کد ملی دانشجو